โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ผลตาล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : รองนายก อบต.หนองเพรางาย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่ดอกรัก ฟักสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่วิโรจน์ ธรรมธิรา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ ศรีม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาาย คุ้มโห้
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : เครือข่ายผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจริญ ผลตาล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐภูมิ โลศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุรชา สกุลธนกฤช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
เบอร์โทร :