โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิมพ์ศิยา วัชรสุทธิพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ