โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกาญจนา ก่องแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงจันทร์ รัตนพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0