โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอมรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนลินพร ปัญจะ
พนักงานราชการ