โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน

นายรัฐภูมิ โลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน