โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรนุช อำคา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนาจ แสนธิไชยยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุทิศา พรมบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0