โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนาจ แสนธิไชยยา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไร ยึดหมู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0