โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพยอม โลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0