โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวิลาสินี สุขสมัย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพุทธิตา ภทรภิญโญ
ครู คศ.1

นางกุสุมา ผลตาล
ครูอัตราจ้าง อบต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวมนตรา ชื่นจิต