โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววิลาสินี ทิมดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพุทธิตา ภทรภิญโญ
ครู คศ.1

นางกุสุมา ผลตาล
ครูอัตราจ้าง อบต.
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวปริยานุช จันทะคร
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0