โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.อุรชา สกุลธนกฤช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรัฐภูมิ โลศิริ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0