โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือการปฏิบัิติราชการครู
คู่มือการปฏิบัิติราชการครู

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
การบริหารงานบุคคล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ลักษณะของครูที่ดี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB