โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ           การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6

 


สาระการเรียนรู้/กิจกรรม


ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80