โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
      จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดแทรกทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R7c) ให้กับผู้เรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เหมาะสมตามช่วงวัย