โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
         โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ มุ่งจัดการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง