โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  มีนายนาม   เสนีวงศ์    อยุธยา  ผู้มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในท้องที่นี้  มีเมตตาจิต                      ที่จะยกระดับการครองชีพ  และการศึกษาในท้องถิ่นนี้ให้มีมาตรฐานเสมอเหมือนตำบลใกล้เคียง  เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญของผู้อยู่ในตำบลนี้จึงยื่นความจำนง                                 ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นในหมู่ 9 ตำบลหนองเพรางาย   เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  .. 2498 โดยมีโครงการดังนี้

                อุทิศที่ดินตามโฉนดเลขที่  4057  ซึ่งอยู่ในตำบลนี้มีเนื้อที่  50  ไร่  ให้เป็นธรณีสงฆ์  เพื่อหาประโยชน์บำรุงวัด  สิ่งที่ปลูกสร้างคือ  ศาลาการเปรียญ 1 หลัง                       กุฏิ 1 หลัง  โดยประมาณการก่อสร้างไว้เป็นเงิน  500,000  บาท  กำหนดการก่อสร้างไว้เป็นระยะยาว  7  ปี  และอนุญาตให้สร้างวัดได้  เมื่อวันที่  8  มกราคม  .. 2500

                .. 2501  ได้ขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อขอเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลบริเวณโรงเรียนอื่น ๆ เกิน 2  กิโลเมตร  ตามมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 2)  .. 2498  ได้เรียนต่อไป  ทางราชการได้อนุญาตและแต่งตั้งให้ครูมาทำการสอนในโรงเรียนนี้  2  คน คือ

                1.  นายศิริ  อากาศสุภา  วุฒิ  ปป.รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                2.  นายมานิตย์  พ่วงสุข  วุฒิ  .6  ครูประจำชั้น

                โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  เม