โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  มีนายนาม เสนีวงศ์    อยุธยา  ผู้มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในท้องที่นี้ มีเมตตาจิต  ที่จะยกระดับการครองชีพและการศึกษาในท้องถิ่นนี้ให้มีมาตรฐานเสมอเหมือนตำบลใกล้เคียงเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญของผู้อยู่ในตำบลนี้จึงยื่นความจำนง ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นในหมู่ 9 ตำบลหนองเพรางายเมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  .. 2498 โดยมีโครงการดังนี้

       อุทิศที่ดินตามโฉนดเลขที่  4057  ซึ่งอยู่ในตำบลนี้มีเนื้อที่  50  ไร่  ให้เป็นธรณีสงฆ์  เพื่อหาประโยชน์บำรุงวัด สิ่งที่ปลูกสร้างคือ  ศาลาการเปรียญ 1 หลัง   กุฏิ 1 หลัง  โดยประมาณการก่อสร้างไว้เป็นเงิน  500,000  บาท  กำหนดการก่อสร้างไว้เป็นระยะยาว 7  ปี  และอนุญาตให้สร้างวัดได้  เมื่อวันที่  8 มกราคม  .. 2500

        .. 2501  ได้ขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อขอเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลบริเวณโรงเรียนอื่น ๆ เกิน 2  กิโลเมตร  ตามมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 2)  .. 2498  ได้เรียนต่อไป  ทางราชการได้อนุญาตและแต่งตั้งให้ครูมาทำการสอนในโรงเรียนนี้  2  คน คือ

                1.  นายศิริ  อากาศสุภา  วุฒิ  ปป.รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                2.  นายมานิตย์  พ่วงสุข  วุฒิ  .6  ครูประจำชั้น

โรงเรียนได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2502 เครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ นายนาม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ได้สร้างกระดานดำ จำนวน 4 แผ่น ม้ารองเขียนจำนวน 60 ตัว ตู้เก็บเอกสารจำนวน 1 ตู้ โดยมีนายอำเภอไทรน้อยและนายธำรง ประเสริฐศิลป์ ศึกษาธิการอำเภอ พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา มาทำการเปิดโรงเรียน เริ่มขยายระดับชั้นการเรียน ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536