โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9  ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.12 KB
พ.ร.บ.บัตรประชาชนเด็ก
กระทรวง ศึกษาธิการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนเด็กให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา รวมทั้งคณะทำงานจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก ขณะนี้มีความพร้อมในการดำเนินงานทุกอำเภอแต่ยังมีความเป็นห่วงเด็กที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ต่างๆ และเด็กที่อยู่ในความอุปการะของเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของกระทรวง ศึกษาธิการ รวมทั้งแนวทางการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติ และเอกสารแสดงตนที่จะนำไปสู่การพิจารณากำหนดสถานะของนักเรียนที่ไม่มีหลัก ฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามที่สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ โดยจะสิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นไปตามการขยายกรอบเวลาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยจะมีการดำเนินการ 4 เรื่อง ประกอบด้วย การสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกสำรวจ การเร่งรัดกำหนดสถานะบุคคล การพิจารณาให้สิทธิแก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา และการสกัดกั้นป้องกันการเข้ามาใหม่

นางสาวจุไรรัตน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องประสานกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดดำเนินการสำรวจ จัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ประสานกับฝ่ายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอในแต่ละพื้นที่ ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์