โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
55 หมู่ 9   ตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์โทรศัพท์ 029276776
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 จัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 มิ.ย. 60 ขอรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปี 2560
กลุ่มอำนวยการ
28 มิ.ย. 60 ขอรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
หน่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียน
30 มิ.ย. 60 กิจกรรม คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 60
30 มิ.ย. 60 อบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เนื่องด้วยเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

08 ก.ค. 60 ถึง 09 ก.ค. 60 อบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อบรมที่โรงแรมริชมอน  
10 ก.ค. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 อบรมหลักสูตรการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
14 ก.ค. 60 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ C รุ่นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รร. ชุมชนวัดไทรน้อย
17 ก.ค. 60 การเข้าเฝ้ากราบบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ ๙
เข้าร่วมกิจกรรมกับอบต.หนองเพรางาย
ชุดนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 กิจกรรมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ(INDABA)
กิจกรรมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ(INDABA)  ครั้งที่  5/2560  ณ ค่ายวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี
20 ก.ค. 60 การประชุมโครงการ "ศาสตร์พระราชา" เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนสู่โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ C รุ่นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รร.ชุมชนวัดไทรน้อย ศูนย์เครือข่ายไทรน้อย
29 ก.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ C รุ่นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รร.ชุมชนวัดไทรน้อย ศูนย์เครือข่ายไทรน้อย
31 ก.ค. 60 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม งบประมาณ 2560
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
31 ก.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ"
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป / งานวิชาการ
31 ก.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผลิตภัณฑ์สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ"
"
อาคารมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 ก.ค. 60 กิจกรรมครัวเสนีวงศ์
โรงอาหาร โครงการอาหารกลางวัน
08 ส.ค. 60 กิจกรรม วันอาเซียน
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
15 ส.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
08 ก.ย. 60 ครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
09 ก.ย. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 กิจกรรมปฏิบัติธรรมและปลูกป่า